Velike zveri

V Sloveniji in na Hrvaškem živijo vse tri velike zveri

Rjavi medved, volk in evrazijski ris. V preteklosti so te vrste zaradi posledic človeške dejavnosti utrpele drastično zmanjšanje tako v številu, kot distribuciji.

V zadnjih desetletjih pa je zaradi porasta številčnosti njihovega plena, povečanja gozdnih površin ter ugodne zakonodaje, prišlo do izboljšanja njihovega stanja, saj se je večina populacij (razen za kritično ogroženega evrazijskega risa) ponovno stabilizirala ali pa se povečuje. Zaradi naraščanja številčnosti se te vrste vračajo na območja, kjer so bile že desetletja odsotne.

To vrnitev razumemo kot velik uspeh ohranjanja živalskih vrst, vendar pa je to na nekaterih področjih povzročilo polemike. Prisotnost velikih zveri pogosto sproži polarizirane razprave, ki to razširijo celo na druge pereče izzive človeške družbe in hitro prerastejo v politične debate.

Pomen velikih zveri za naravo

Velike zveri so plenilci in so zato na vrhu trofične piramide ekosistema. Igrajo ključno vlogo pri regulaciji gostot  parkljarjev, saj uravnavajo celotno delovanje naravnih ekosistemov. Nekatere velike zveri so tudi mrhovinarji (npr. rosomah ali medved, ki je vsejed) in imajo zato v ekosistemu tudi sanitarno vlogo. Poleg tega nekatere vrste velikih zveri, ki so prav tako vsejedi (npr. rjavi medved), s svojim prehranjevalnim ciklusom prispevajo k raznašanju semen rastlin in plodov, s čimer povečujejo vegetacijsko strukturo in raznolikost v določenem ekosistemu.

Pomen velikih zveri za lokalno okolje ali družbo

Prisotnost velikih zveri lahko prinese koristi tudi za lokalne skupnosti, zlasti v primerih, ko imajo te skupnosti priložnost sodelovati z upravljalci in strokovnjaki za velike zveri pri načrtovanju upravljanja lokalnega okolja in zveri. Ena od pomembnejših prednosti je ekonomska korist, na račun višje vrednost neokrnjeni naravi določenega območja oziroma z označevanjem lokalnih prehrambenih, turističnih ali drugih izdelkov ali storitev, ki so še posebej zanimivi za domače ali tuje turiste. To ima pozitiven vpliv na razvoj »zelenega« ali “eko” turizma na območju.